RINDAVIT TMR Ass-Co 41

 I përgatitur për një rumen të shëndetshëm!

Racione me përqindje të lartë koncentrate dhe silazhit të misrit, por me përqindje të ulët të celulozës, rrisin rrezikun e acidozës.

RINDAVIT TMR Ass-Co 41 ruan rumenin në nivel shëndetësor të qëndrueshëm për ripërtypje dhe rrit konsumin e ushqimit.Konsumi i ushqimit është domosdoshmëri për rendimente të larta të qumështit.

Veçoritë:

  • Lëndë aktive dhe probiotikë për lopët me rendimente të larta qumështi.
  • Përmirëson shijen e ushqimit dhe rrit në këtë mënyrë konsumin e tij.
  • Bovin-S-Komplex, absorbon amonium në rumen dhe rrit proteinën e absorbueshme.
  • Kombinimi i mikroelementeve inorganik dhe organik, siguron një shëndet më të mirë të thundrave dhe të gjirit.
  • Përmbajtja e vitaminës A, “e mbrojtur“ për ambjentin acid të rumenit, ndikon me efiçencë të lartë në fertilitetin e lopës.
  • Raporti Ca:P 4:1 është i përshtatshëm kryesisht për racione ushqimore me silazh misri.
  • Metabolizmi mbështetet nga një përmbajtje e duhur me

Përdorimi i produktit:       

  • 200- 300 g/lopë në ditë në varësi të rendimentit dhe laktacionit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *