Diagnostikim Ushqimor

ISF Schaumann Forschung

Nëpërmjet stafit tonë të specializuar dhe partnerëve austriakë dhe gjermanë, Austria Praemix suporton komplekset blegtorale me shërbime këshillimi dhe diagnostikimi.

  • Analiza Kimike dhe Mikrobiologjike. Fokusi ynë janë: lëndët ushqimore, silazhet, mineralet, fermentuesit e biogazit dhe konservantët.
  • Kontroll i cilësisë: Analizë e lëndëve të para dhe produkteve të gatshme për fabrikat dhe blerjet qendrore. Analizat fokusohen në lëndët e para, elementët gjurmë, mineralet, fermentuesit e biogazit dhe acidet për ruajtje (konservantët).
  • Analiza të ushqimit: Analizat cilësore dhe sasiore (përbërja).